Subscriu-te 93 745 73 00

Present i futur de la certificació energètica d'edificis

  • Eficiència energètica

Un repàs del present i el futur de la normativa sobre certificació energètica d'edificis

Punt de partida

Segons la directiva Directiva Europea 2002/91/CE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, “els edificis consumeixen el 40% de l’energia final consumida a la Unió Europea” de manera que són un dels principals responsables del canvi climàtic derivat de les emissions de CO2 provocades pel consum de combustibles fòssils.

Aquesta directiva estableix, des de l'any 2002, l'obligatorietat d'aplicar uns requisits mínims d'eficiència energètica en els edificis de nova construcció, de certificar-los energèticament i de revisar periòdicament l'estat i el funcionament de les calderes i sistemes d'aire condicionat amb l'objectiu de garantir baix impacte ambiental de totes les noves construccions.
 

Legislació actual - Present

La transposició de la Directiva Europea 2002/91/CE a Espanya ha donat lloc a la legislació actual relativa a l'energia dels edificis i que es resumeix en el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (contingut al codi tècnic de l'edificació), al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE) i al Reial Decret 47/2007 on s’estableix el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

En virtut d'aquesta normativa, tots els edificis de nova construcció i les grans rehabilitacions han de realitzar el procés de certificació d'eficiència energètica d'edificis obtenint, d'aquesta manera, un certificat  d'eficiència en fase de projecte, i finalment un certificat d'eficiència energètica en fase d'edifici acabat (és el certificat definitiu).

Aquest certificat ha d'incloure informació objectiva envers les característiques energètiques de l'edifici, de tal manera que se'n pugui valorar i comparar el comportament energètic.

A més, els venedors i arrendadors dels edificis de nova construcció inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 47/2007, estan obligats a facilitar un certificat d'eficiència energètica als compradors o llogaters d'aquests edificis i a explicitar-lo a totes les comunicacions comercials i publicitàries.
 

Nova directiva europea - Futur

Vuit anys més tard, l'any 2010, s’ha publicat l'actualització de la Directiva 2002/91/CE, la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

La transposició d'aquesta directiva a Espanya ha donat lloc al Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, publicat al BOE de 28 de juny de 2012, que havia d'entrar en vigor el passat 1 de gener de 2013 però que està encara en fase de revisió al Consell de Ministres i pendent de desenvolupament per part de les comunitats autònomes.

La primera conseqüència de l'aplicació d'aquest Reial Decret serà l'exigència de disposar d'una certificació energètica per a qualsevol compra-venda o arrendament, encara que no se tracti d'una propietat de nova construcció.

Aquesta mesura, que afectarà a prop d'un milió i mig d'immobles a Espanya, obligarà a certificar energèticament tots els habitatges construïts després del 2007 que es vulguin vendre o llogar.

D'aquesta manera, com que la certificació energètica serà pública i notòria constituirà un un argument més de venda (més encara si tenim en compte que un edifici amb categoria energètica G consumeix fins a un 70% més d'energia que un amb categoria energètica A). Així es pretén afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

D'altre banda, la nova directiva va un pas més enllà de la primera i introdueix el concepte d’edificis de consum d’energia quasi nul.

La directiva defineix aquests edificis com aquells “amb un nivell d'eficiència energètica molt alt” i especifica, a més, que “La quantitat gairebé nul·la o molt baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, produïda in situ o en l'entorn.

El calendari per a la introducció dels edificis de consum d’energia quasi nul, definit per la directiva, dicta que el 31 de desembre de 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de ser edificis de consum d'energia gairebé nul.

[Aquest article s'ha publicat al març de 2013]

Àrea Privada

Salas utiliza COOKIES anónimas para optimizar continuamente su web. Al hacer uso de esta página web, declara usted su conformidad con el uso de cookies. Encontrará más información en la sección de información sobre cookies.